Αρχική Σελίδα » Το ΚΕΔΙΣ

ΤΟ ΚΕΔΙΣ

To Κέντρο Ελληνικής και Διεθνούς Ιστορίας (ΚΕΔΙΣ) είναι ένα πανεπιστημιακό Εργαστήρι που λειτουργεί στο πλαίσιο του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με έδρα την Κόρινθο.

Αντικείμενο

Ως επιστημονικός φορέας το ΚΕΔΙΣ παρέχει έρευνα, εκπαίδευση και ενημέρωση για την ελληνική και διεθνή νεώτερη και σύγχρονη ιστορία. Αναδεικνύει τις αλληλεπιδράσεις των δύο πεδίων και αξιοποιεί τη διεπιστημονική προσέγγιση. Καλύπτει ευρύ φάσμα θεμάτων από τη νεώτερη και σύγχρονη ελληνική και ευρωπαϊκή ιστορία, την ιστορία της ευρωπαϊκής ενοποίησης, τη βαλκανική ιστορία, τον ψυχρό πόλεμο, την ελληνική εξωτερική πολιτική, τις ευρωατλαντικές σχέσεις.

Όραμα

Αποστολή του ΚΕΔΙΣ είναι να παράγει έγκυρη επιστημονική ιστορική γνώση και να προάγει την ενσωμάτωση της νεώτερης και σύγχρονης ιστορίας στην κατανόηση σημερινών προβλημάτων και στη διαμόρφωση λύσεων. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διεπιστημονικότητα και καλλιεργεί το διάλογο μεταξύ επιστήμης και κοινωνίας. Αποφεύγει την ομφαλοσκόπηση εντάσσοντας την ελληνική ιστορία στις διεθνείς εξελίξεις. Παράλληλα, αναδεικνύει τον ρόλο που διαδραμάτισε η Ελλάδα ή τις επιπτώσεις που δέχθηκε από καίρια γεγονότα και καμπές της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας ιστορίας. Το ΚΕΔΙΣ συμβάλλει στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ δημόσιας και επιστημονικής ιστορίας, που παρατηρείται στην Ελλάδα και διεθνώς και διευκολύνει την στρέβλωση και εργαλειοποίηση της μνήμης, των ταυτοτήτων και των γεγονότων ενισχύοντας πολιτικές και κοινωνικές προκαταλήψεις. Οι δράσεις του προωθούν την πολυφωνία και αδογμάτιστες τεκμηριωμένες αναλύσεις που υπηρετούν την επιστημονική πρωτοτυπία. Σύμφυτος στόχος είναι να γίνει η νεώτερη και σύγχρονη ιστορία σημαντικό και οικείο εργαλείο ανάλυσης, ιδίως για τους νέους επιστήμονες, που καλούνται να κατανοήσουν την Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο με τους ιλλιγιώδεις ρυθμούς που επιβάλλουν οι ανταγωνιστικές συνθήκες παγκοσμιοποίησης.

Δίκτυο συνεργασιών

Για τους σκοπούς τους, το ΚΕΔΙΣ αναπτύσσει πολυεπίπεδη συνεργασία με ελληνικά και ξένα πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα, δεξαμενές σκέψεις (think tanks), ευρωπαϊκούς και διεθνείς θεσμούς και οργανισμούς, εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς φορείς, δημόσια και ιδιωτικά αρχεία, εκδοτικούς οίκους, ΜΜΕ.

Επιστημονική ομάδα

Το έργο του ΚΕΔΙΣ παράγεται από καταξιωμένους καθηγητές και ερευνητές, νέους επιστήμονες και εκπαιδευόμενους από το χώρο της ιστοριογραφίας και συγγενείς κλάδους από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το ΚΕΔΙΣ αποδίδει θεμελιώδη σημασία στην προαγωγή της επιστημονικής  καινοτομίας, όπως και στην εξοικείωση των νέων επιστημόνων με την ιστορική έρευνα και τεκμηρίωση ώστε να ενδυναμώνεται η ανεξάρτητη ιστοριογραφία και η συστηματική συμμετοχή των ερευνητών στον διεθνή επιστημονικό διάλογο. 

Διευθύντρια

Διευθύντριά του ΚΕΔΙΣ είναι η Αν. Καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας και Διεθνούς Πολιτικής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Κωνσταντίνα Ε. Μπότσιου.

Εκπαίδευση – Έρευνα  Εκδόσεις

Το ΚΕΔΙΣ οργανώνει την εκπαιδευτική του δράση του με σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια, διαλέξεις, συναντήσεις εργασίας, προσομοιώσεις, πρακτικές ασκήσεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις, ιστορικά ντοκυμαντέρ και αφιερώματα. Το εκδοτικό του έργο περιλαμβάνει μελέτες, βιβλία, συλλογικούς τόμους, μονογραφίες, πρακτικά συνεδρίων επιστημονικά άρθρα, αρχειακές αναλύσεις, και γενικά έντυπες και ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις. Η ερευνητική παραγωγή του ΚΕΔΙΣ βασίζεται σε ελληνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα, στοχευμένες ατομικές ή συλλογικές έρευνες, αρχειακές και βιβλιογραφικές μελέτες. Για την επικοινωνία επιστήμης και κοινωνίας, το ΚΕΔΙΣ διοργανώνει ειδικές ημερίδες, σεμινάρια διά βίου μάθησης, βιβλιοπαρουσιάσεις, δημόσιες εκδηλώσεις και κοινωνικές δράσεις. Το ΚΕΔΙΣ παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες προς δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανισμούς υπό τη μορφή παροχής εξειδικευμένου και υψηλής ποιότητας έργου σε επίπεδο μελετών, συμβουλευτικών υπηρεσιών και συνεργασιών σε ερευνητικά προγράμματα. 

Χρηματοδότηση

Τα έσοδα και οι πόροι του ΚΕΔΙΣ  προέρχονται από:

  • Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων, που πραγματοποιούνται για τον ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων.
  • Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών προϊόντων.
  • Την παροχή υπηρεσιών.
  • Κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές, παραχωρήσεις και κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση από φυσικά και νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που καταλείπονται για τους σκοπούς των Εργαστηρίων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου γενικά και του ΚΕΔΙΣ ειδικότερα.
  • Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
  • Τη λειτουργία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και Προγραμμάτων Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
  • Την οργάνωση δράσεων διά βίου μάθησης, σχολείων και άλλων συναφών πρωτοβουλιών.
  • Κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Η οικονομική διαχείριση των έργων και των σχετικών δαπανών γίνεται από την Επιτροπή Ερευνών (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Έδρα

Το ΚΕΔΙΣ εδρεύει στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Λεωφόρος Αθηνών και Αριστοτέλους, 1,  20100 Κόρινθος), αλλά αναπτύσσει δράσεις τόσο στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου όσο και ευρύτερα στην Ελλάδα και διεθνώς.

 

Διαβάστε το ΦΕΚ για την Ίδρυση του ΚΕΔΙΣ σε To ΦΕΚ ίδρυσης του ΚΕΔΙΣ σε pdf